Concurs de admitere 2018

Regulament

Acte necesare pentru înscriere:

Obligatorii:

 • Actul de studii în original;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naştere;
 • Certificatul medical-tip (nr. 086-U);
 • 6 fotografii 3x4 cm;
 • Copia livretului militar sau a adeverinţei de recrut;
 • Copia buletinului de identitate a unui părinte.

Suplimentare:

 • Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanţei de judecată pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor;
 • Certificatele medicale corespunzătoare care indică  gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor;
 • Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • Certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 • Certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

 

Specialităţi: