Regulamentul de admitere

Concurs de admitere 2022

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară.

 PLANUL DE ÎNMATRICULARE PENTRU ANUL DE STUDII 2022-2023

 

Acte necesare pentru înscriere:

Obligatorii:

 • Actul de studii în original;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naştere;
 • 6 fotografii 3x4 cm;
 • Copia livretului militar sau a adeverinţei de recrut;
 • Copia buletinului de identitate a unui părinte.

Suplimentare:

 • Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanţei de judecată pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor;
 • Certificatele medicale corespunzătoare care indică  gradul de invaliditate al candidaţilor sau al părinţilor;
 • Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • Certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 • Certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

 

Specialităţi:

 

 

Plan de îmbunătățire a calității 2021-2022

.

Strategii

.

Plan de activitate CEIAC

.

Acte normative externe

 • Plan-Cadru pentru învățământul liceal în cadrul programelor integrate de formarea profesională tehnică postsecundară;
 • Plan de îmbunătățire a calității în Colegiul de Construcții anul de studii 2021-2022;
 • Cadrul european de referință pentru asigurarea calității;
 • Ghid de autoevaluare a calității în învățământul profesional tehnic din Republica Moldova;
 • Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate din Republica Moldova;
 • Ghid de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar;
 • Ghidul elevilor din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID-19;
 • Ghidul managementului calității în învățământul profesional tehnic;
 • Instrucțiune privind completarea catalogului școlar;
 • Statele-tip de personal pentru insituțiilr de învățământ profesional tehnic;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică;
 • Reglementările privind organizarea procesului educațional în învățământul profasional tehnic, anul de studii 2020-2021;
 • Programul de dezvoltare instituțională a Colegiului de Construcții din Hîncești 2017-2022;
 • Plan-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile;
 • Ordinul pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcțioare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar;
 •