IERI, ASTĂZI, MÂINE

    Fiind înfiinţat în luna iunie a anului 1966, Tehnicumul de Mecanizare şi Agricultură din Kotovski în anul 1986 este transferat în satul Svetloe, raionul Taraclia, devenind, conform Hotărîrii Sovietului de Miniştri a RSS Moldoveneşti, Tehnicumul de Construcţii Kotovski. În anul 1991 mai trece peste o reorganizare devenind Colegiul de Construcţii Hânceşti.

    Pregăteşte specialişti în domeniile Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Asigurarea cu Gaze, Ventilare şi Căldură, Cadastru şi Organizarea Teritoriului, Evaluarea Imobilului, Contabilitate şi Tehnologia Prelucrării Lemnului. Cu un număr total de 690 elevi. Este plasat pe un teren de 5,314 ha, cu 4 cămine ce au capacitatea de 340 elevi, un bloc de studii pentru disciplinele de cultură generală cu 16 săli de clasă, complexul blocului central cu 20 săli de clasă pentru disciplinele de specialitate, cantină, sală de festivităţi, sală de sport. Tot aici se află şi atelierul de producere pentru specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului şi alte specialităţi.
Amplasarea acestei instituţii în zona de centru – sud este o prioritate, fiindcă raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Vulcăneşti, Taraclia, Ceadâr-Lunga, Basarabeasca, Comrat, Cimişlia, Hânceşti, Nisporeni nu au nici o instituţie de specialişti din veriga medie, mai ales în domeniul construcţiilor, tehnologiei prelucrării lemnului ş.a. Fiind o zonă preponderent rurală, populaţia în mare majoritate are venituri sub nivelul mediu al salariilor din republică. De aceea contigentul de elevi în mare parte sunt acei care nu-şi pot permite studiile în Chişinău.

    IERI: 2000-2012 au fost anii cînd alocaţiile pentru întreţinerea şi dotare s-au diminuat simţitor. Începînd cu anul 2013, a devenit necesar să se decidă categoric viitorul instituţiei. În această ordine de idei ne referim la faptul că: acoperişul deteriorat în mărime de 75-80 % (la etajul 4 profesorii efectuau orele sub umbrelă); în aceeaşi situaţie erau şi cantina, sala de festivităţi, sala de sporturi. Punctele sanitare lipsă, sistemul de canalizare deteriorat. Sălile de clasă cu un mobilier uzat, îmbătrînit, acelaşi lucru îl putem spune şi despre laboratoare şi ateliere.

    ASĂZI: Anul 2015 a înregistrat anumite schimbări în plan de dotare. Din mijloacele financiare alocate de stat, în 2013, sunt valorificate 900 mii lei pentru reparaţia căminului fete, în 2014 se mai valorifică 2500 mii lei pentru reparaţia capitală a acoperişului blocului complex (bloc de studii, sală de festivităţi, sală de sporturi, cantină, ateliere). De asemenea din mijloacele bugetare se mai repară etajele 1, 2, 3, 4 şi sistemul de iluminare în blocul central. Din mijlocele extrabugetare se mai renovează sistemul de cădură şi canalizare la etajele 1, 2,3.
În cămin au fost reparate nodurile sanitare, aprovizionarea cu apă, dotarea odăilor cu mobilier şi alte aspecte de îmbunătăţire a condiţiilor de trai. De asemenea, s-a reuşit îngrădirea teritoriului în mărime de circa 155 m. de gard, materialele fiind folosite din vechiul cămin demolat.

    MÂINE: Perioada care vine va fi una orientată spre dotarea şi modernizarea procesului de instruire, conform strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional tehnic. Pentru a reuşi pregătirea specialiştilor competitivi pe piaţa forţei de muncă, este nevoie de a moderniza procesul de instruire, mai ales la orele practice şi de laborator. La moment sunt renovate 2 săli de calculatoare care urmează a fi utilate corespunzător cu calculatoare. În 8 săli de clasă a fost înlocuit mobilierul. În atelierul de producere a fost procurat instrumentarul manual necesar şi utilaj pentru specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (seturi pentru 20 elevi) şi alte specialităţi. Biblioteca afost completată cu titluri noi: literatură de specialitate 139 exemplare, circa 17 600 lei, şi artistică în jur de 18 640 lei, 422 exemplare. Abilităţile de integrare socială şi profesională presupun apropierea procesului de instruire de cel de producere. De aceea parteneriatul cu mediul de afeceri este valorificat mult mai insistent. Elevii Colegiului îşi desfăşoară activitatea practică în firme şi organizaţii de prestigiu: ÎM „Rotalin Gaz Trading” SRL, SRL „Dansicons”, GAMI-F „Construct” SRL.   Ca perspectivă îşi propune pentru 2016 implementarea primelor acţiuni ale ministrategiei de formare a competenţelor ce vizează antreprenoriatul şi micul business. Să iniţiem producerea şi realizarea unor obiecte din lemn şi argilă ş.a.
   Redimensionarea managementului procesului educaţional vine nu doar din documentele de politici din domeniu, dar şi din condiţiile iminente existente create pe segmentele recrutarea elevilor, ficiarilor (elevilor, părinţilor, angajaţilor) privind serviciile acordate.
    Administraţia insituţiei a devenit mai selectivă la angajarea cadrelor (în limita posibilităţilor oferite de piaţa forţei de muncă). Corpul profesoral a fost completat cu unele cadre didcatice deţinătoare de grad didactic superior şi I, s-a preocupat de creşterea şi formarea lor profesională (în ultimii 3 ani au obţinut în urma atestării: 1 profesor – gradul superior, 4 cadre didactice – gradul didactic II).
       Necesităţile de dezvoltare profesioanală se stabilesc pe două căi: de jos în sus şi de sus în jos, în felul acesta se asigură o motivare mai mare pentru participarea tuturor în activităţile de organizare. De asemenea se asigură o continuitate a procesului de instruire/autoinstruire.
       Comisia instituţională de evaluare şi asigurare a calităţii se preocupă, de rînd cu elaborarea, aplicarea metodologiei de evaluare/apreciere a personalului şi de dezvolatrea profesională a acestuia. Rezultatele evaluării servesc pentru documentarea catedrelor metodice.