Acte normative externe

 • Plan-Cadru pentru învățământul liceal în cadrul programelor integrate de formarea profesională tehnică postsecundară;
 • Plan de îmbunătățire a calității în Colegiul de Construcții anul de studii 2021-2022;
 • Cadrul european de referință pentru asigurarea calității;
 • Ghid de autoevaluare a calității în învățământul profesional tehnic din Republica Moldova;
 • Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate din Republica Moldova;
 • Ghid de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar;
 • Ghidul elevilor din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID-19;
 • Ghidul managementului calității în învățământul profesional tehnic;
 • Instrucțiune privind completarea catalogului școlar;
 • Statele-tip de personal pentru insituțiilr de învățământ profesional tehnic;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică;
 • Reglementările privind organizarea procesului educațional în învățământul profasional tehnic, anul de studii 2020-2021;
 • Programul de dezvoltare instituțională a Colegiului de Construcții din Hîncești 2017-2022;
 • Plan-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile;
 • Ordinul pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcțioare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar;
 •